SANATA VE EĞİTİME DESTEK DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

BİRİNCİ BÖLÜM
Derneğin Kuruluşu, Amacı, Çalışma Konuları ve Çalışma İlkeleri

KURULUŞ
Madde: 1- “Sanata ve Eğitime Destek Derneği” adıyla bir dernek kurulmuştur. Derneğin merkezi Balıkesir ili, Ayvalık ilçesi’dir; şubesi yoktur; kısa adı “Destek Derneği”dir.

DERNEĞİN AMACI
Madde : 2- Derneğin amacı, Anayasanın 2 nci maddesinde ifade edilen Cumhuriyetin temel nitelikleri ışığında,
Kültür ve sanata destek:
a) Ülkemizin kültür ve sanat ortamına katkıda bulunmak, zenginleştirmeye çalışmak, Türk kültürünü ve sanatını yabancı ülkelerde tanıtmak, öte yandan dünyada kültür ve sanat alanındaki değişiklik ve gelişmeleri takip etmek amacı ile tüm sanat çalışmalarına destek vermek.

b) Ülkemizin, tarihi, sosyal ve kültürel zenginliklerini yurt içi ve yurt dışında tanıtmak.

Tarihi değerleri korumak ve yaşatmak:
c) Türkiye’nin doğası ile tarihi ve kültür zenginliklerinin geçmişten geleceğe köprü kuran her ürününü gerçek değerine ve önemine uygun biçimde koruyarak tanıtmak, tarihsel ve kültürel varlığını zenginleştirerek yaşatmak.

Eğitim faaliyetlerinde bulunmak:
d) Yetişmekte olan neslin durumlarının, bilimsel ve kültürel eğitimleri başta olmak üzere sosyal, ekonomik ve kültürel iyileştirilmesine katkıda bulunmak. Bu amaçla eğitim kurumları kurmak.

Çevre koruması:
e) Özellikle Kuzey Ege ve Güney Marmara ve çevresinin doğal ve ekolojik dengesinin, mimari özelliklerinin iyileştirme ve korunmasını sağlamak.

DERNEĞİN ÇALIŞMA KONULARI
Madde : 3- Derneğin çalışma konuları;
Her türlü ayni, şahsi ve fikri hakları edinmek ve tasarrufta bulunmak.
Kurulmuş ve kurulacak şirketlere ortak olmak, işletmeler açmak.
Eğitim ve öğrenim için yaz okulları, kurslar açmak veya bu tür kurumları işletmek, başka kurum ve kuruluşlar ile ortak olarak işletmek, ticari faaliyetlerde bulunmak, mevcut kuruluşları devralmak.
Bilimsel, eğitsel, kültürel, sanatsal nitelikte araştırma yapmak ve yaptırmak; eğitim için gerekli örgütsel ve mekansal organizasyonu sağlamak, yaz okulları ve enstitüler kurmak, bu konularda kurulmuş ve kurulacak kuruluş ve kurumlara ortak olmak, devralmak, iş birliği yapmak ve yaptırmak; bilimsel, sanatsal ve teknolojik konularda fuar, festival, şenlik, sergi, panel, sempozyum, seminer, kolokyum, konferans, kurs, açık oturum, kültürel ve sanatsal etkinlikler, konser, film-tiyatro gösterimi ve diğer sanatsal ve görsel gösteriler düzenlemek; burs, kredi ve ödül vermek; yurt dışına eğitim amaçlı olarak elemanlar göndermek, bu çalışmalarını meslek eğitimine yönelik olarak yapmak, okuma alışkanlığını kazandırmaya çalışmak, kitaplık ve kütüphane kurmak, işeltmek, çalıştırmak, sözleşmeler düzenleyerek başkalarını çalıştırmak, üniversiteler, akademiler, yüksek okullar, kürsüler, resmi kurum ve kuruluşlar, özel kuruluşlar, vakıflar, dernekler ile işbirliğinde bulunmak ortak çalışma programlarına katılmak, yurt içi ve yurt dışında süreli veya sürekli ortak çalışma birimlerini oluşturmak; her türlü hukuki tasarrufta bulunmak; kitap, dergi, gazete, bülten, film, video, cd rom, internet yayınları, plak, kaset ve benzeri her türlü yayın aracı ile yurt içinde ve yurt dışında tanıtıcı ve eğitici çalışmalarda bulunmak; bu çalışmalar için gerekli tesisleri kurmak, işletmek, işletmesini başkalarına devretmek, kiraya vermektir. Dernek gerekli izinleri alarak bu çalışmalarını yabancılar ile yapabilir ve/veya çalışmalarını yurt dışında da gerçekleştirebilir.
Tarihi ve sanatsal malzeme ve eserlerin tanıtma ve kuşaklar arası iletişimi devam ettirmek amacı ile sergilenebileceği müzeler ve sergi salonları kurulması için gerekli gayrimenkul satın almak, kiralamak, işletmesini devralmak veya devretmek, projelendirmek, inşa etmek, restore etmek; teknolojik alt yapısını oluşturmak; müze kolleksiyonlarını oluşturmak, yurt içi ve yurt dışında yasalar çerçevesinde eser satın almak; ulusal ve uluslararası ortamdan uzman kişiler ve başka müze ve kurumlar ile işbirliği yapmak; bu etkinlikler ile ilgili tanıtım, yayın, kitap, broşür, cd, film yapmak veya yaptırmak, müze binası içinde ve dışında sergi, gösteri, dinleti, konferans, seminer, tanıtım kokteyli ve benzeri etkinlikler düzenlemek.
Yeterli imkanları olmayan ancak eğitimine devam etmek isteyen T.C. vatandaşı çocuğun/gencin yararlanabileceği eğitim giderlerini karşılama amaçlı akdi ve ayni yardım şeklinde burs sağlamak.
İhtiyaç sahibi her T.C. vatandaşının yararlanabilmesi için ve hiçbir zaman nakit olmaması şartı ile erzak, giyecek, yakacak, sağlık ve benzeri yardımlarda bulunmak.
Konaklamaya, barınmaya, dinlenmeye, sosyal, kültürel ve sportif çalışmalar yapmaya; arkeolojik, etnografik, kişisel kolleksiyonlar ve sanatsal yapıtlar sergilemeye, dans, bale, opera, konser, film, tiyatro gösterileri yapmaya uygun kalıcı binalar yapmak, kamplar ve tesisler kurmak, yurtlar açmak, sağlık tesisleri, huzurevi, kreş, çocuk yuvası, okul öncesi eğitim kurumları, müze, sergi ve sanat merkezleri kurmak, bunların tümünü satın almak, kiralamak, işletmek, devralmak ve devretmek.
Fikir ve sanat eserleri sahipleri ile bunları üretenlere, bilimsel araştırma yapanlara, edebiyat, sinema, video, tiyatro, mim, opera, dans, müzik, plastik sanatlar ve diğer sanat alanları; çevre arkeoloji, etnografya, felsefe, sualtı konularında yapılan çalışmalara, mimari, restorasyon alanlarında emek veren kişi, topluluk, kurum, şirket ve organizasyonlara destek olmak. Sinema, video ve müzik eserlerinin eğitici, öğretici, kültür yayıcı ve aktarıcı, ülkemizi tanıtıcı fonksiyonlarına işlerlik kazandırmak; edebiyat ve sahne sanatı dallarında yazar ve sanatçıları, bilim ve teknoloji alanlarında yapılan araştırma ve çalışmaları desteklemek ve teşvik amacı ile ülkemizi tanıtıcı eserlere ilişkin olmak üzere ödüllü yarışmalar düzenlemek; ulusal veya uluslararası nitelikte bedeli karşılığında eser sipariş etmek.
Kitle iletişim ve medya organlarında her türlü girişime ön ayak olmak, bununla ilgili basın bülteni, broşür, gazete, video, lazer disk, CD, fotoğraf malzemesi ve benzeri dökümanı hazırlamak veya hazırlatmak, tanıtımla ilgili kokteyl, yemek, sergi, film, video gösterimi ve benzeri halkla ilişkiler faaliyetlerini düzenlemek.

Derneğin Çalışma İlkeleri
Madde : 4- Dernek, 2 nci maddede yazılı amacına ulaşmak için yürüteceği her türlü faaliyetinde ve işleyişinde kamu yararının gereği olarak dürüstlük, açıklık, demokratik hesap verme ve katılımcı yönetim ilkelerine uyar; kişilerin onur ve şerefi ile tarafsızlığını ve bağımsızlığını zedeleyecek her tür davranış ve ilişkiden uzak durur; siyasi faaliyette bulunmaz.

İKİNCİ BÖLÜM
Derneğe Üye Olma, Üyelikten Ayrılma ve Çıkarılma

Derneğe Üye Olma
Madde : 5- Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.
Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.
Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.
Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

Üyelerin Hak ve Yükümlülükleri
Madde : 6 – Dernek üyeleri, Tüzüğün 3 ncü maddesinde yazılı Derneğin çalışma konularından yararlanmada, mesleki unvanları ve üyelik türleri göz önünde bulundurulmaksızın eşit haklara sahiptir.
Her asıl üyenin Dernek organlarına seçilme ve genel kurulda oy kullanma hakkı vardır. Onur üyeleri istedikleri takdirde Derneğe giriş ve üyelik aidatı ödeyebilirler.
Her üyenin, Derneğin faaliyetlerine ve işleyişine ilişkin olarak yönetim kuruluna yazı ile başvurarak her türlü bilgi ve belgeyi isteme hakkı vardır. Bu hak hiçbir şekilde kısıtlanamaz. Dernek yönetimi, yazılı başvuru üzerine istenen bilgi ve belgeye erişimi 15 gün içinde sağlamakla yükümlüdür.
Üyeler, Derneğin amacına ve ilkelerine uygun davranmak, Tüzük gereklerini yerine getirmek, Dernek düzenine uymak ve amacın gerçekleştirilmesi için yürütülecek faaliyetleri güçleştirici veya engelleyici tavır ve davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür.

Üyelikten Ayrılma
Madde : 7- Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.
Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Üyelikten Çıkarılma
Madde : 8- Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.
1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
3-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,
4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.
5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,
Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.
Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Derneğin Organları ve Yönetimi

Derneğin Organları
Madde : 9- Derneğin organları;
1.Genel kurul,
2.Yönetim kurulu,
3.Denetim kuruludur.

Genel Kurul
Madde : 10- Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.
Genel kurul;
1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,
2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Toplantı Zamanı
Madde : 11- Olağan genel kurul, 3 yılda bir, Aralık ayı içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.
Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.
Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Çağrı Usulü ve Toplantı Usulü
Madde : 12- Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.
Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.
Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.
Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.
Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.
Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.
Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır
Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Oy Kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri
Madde : 13- Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, oylamalar açık olarak yapılır. Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.
Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir.
Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.
Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar
Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri
Madde : 14- Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.
1-Dernek organlarının seçilmesi,
2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,
4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
5-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
6-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yöneltmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
7-Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
8-Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,
9-Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
10-Derneğin vakıf kurması,
11-Derneğin fesih edilmesi,
12-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,
13-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,
Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.
Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.
Yönetim Kurulu
Madde 15- Yönetim kurulu, beş asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.
Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye’yi belirler.
Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.
Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
Madde : 16- Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.
1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,
2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
3-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak
4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
5-Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak
6-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
7-Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,
8- Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
9-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.
10-Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,
11-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,
Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri
Madde 17-Denetim kurulu, iki asıl ve iki yedek üye olarak genel kurulca seçilir.
Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.
Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.
Denetim kurulu; gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

Çalışma Grupları
Madde : 18 – Derneğin çalışma konularında yönetim kuruluna yardımcı olmak ve başkana veya görevlendireceği yönetim kurulu üyesine bağlı çalışmak üzere, en az üç asıl üyeden oluşan geçici ve/veya sürekli çalışma grupları kurulabilir. Bu çalışma gruplarının oluşturulması ve işleyişine ilişkin usul ve esaslar yönetim kurulunca hazırlanacak yönetmelikte düzenlenir.

Derneğin Gelir Kaynakları
Madde 19- Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.
1-Üye Aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak 50 TL, aylık olarak ta 10 TL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.
2-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.
3-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
4-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
5-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.
6-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.
7-Diğer gelirler.

Derneğin İç Denetimi
Madde 20- Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.
Derneğin Borçlanma Usulleri
Madde 21- Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.
Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği
Madde 22- Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.
Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.
Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli
Madde 23- Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.
Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.
Tasfiye İşlemleri
Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Sanata ve Eğitime Destek Derneği” ibaresi kullanılır.
Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.
Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.
Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.
Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.
Hüküm Eksikliği
Madde 24- Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.
Geçici Madde 1-İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.
KURULLAR
Yönetim
1-Ali Akdamar
2- Sevil Arslan
3- Saniye Özkaya
4- Alkan Akdamar
5- Mete Muyan

Denetim Kurulu
1- Volkan Akdamar
2- Özge Sağıroğlu Akdamar
3- Fatih Çalışlar